Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gołdapi

ul. Matejki 4, 19-500 Gołdap
tel./fax: 87-615-12-47

Poprawa warunków technicznych budynków z wielkiej pł‚yty Spół‚dzielni Mieszkaniowej w Goł‚dapi

Opublikowane przez dnia lis 7, 2013

NSSHERBUE

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa.

 

Realizacja projektu, pt. “Poprawa warunków technicznych budynków z wielkiej pł‚yty Spół‚dzielni Mieszkaniowej w Goł‚dapi”

Galeria zdję™ć‡

 • 06.09.2010 r. – zł‚ożenie wniosku o dofinansowanie projektu,
 • 29.12.2010 r. – zawarcie Umowy mię™dzy Zarządem Spół‚dzielni Mieszkaniowej a Zarządem Urzę™du Marszał‚kowskiego w Olsztynie na dofinansowanie projektu; kwota dofinansowania: 4 440 171,07 zł‚; cał‚kowita wartość‡ projektu:
  9 265 940,22 zł‚.
 • 26.01.2011 r. – ogł‚oszenie przetargu nieograniczonego na termomodernizację™ – docieplenie ścian zewn., stropów piwnic i dachów, wymianę™ okien, regulację™ C.O. na bud. A.Krajowej 34B, a także dodatkowo wymianę™ dachów na bud.
  Os.E.Plater 2,4,6,23 i 24.
 • 04.03.2011 r. – otwarcie ofert przetargowych – wpł‚yn꙳‚y 3 oferty. – 21.03.2011 r. – zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego.
 • 24.03.2011 r. – przekazanie placu budowy i rozpoczę™cie prac.
 • 31.05.2011 r. – docieplono stropy piwnic: E.Plater 2,23,24,A.Krajowej 34B; wymieniono stolarkę™ okienną piwnic i klatek sch.: E.Plater 4,6,23. A.Kr. 34B.; docieplono stropodach na bud. A.Kr.34B.; rozpoczę™cie budowy instalacji technologicznej wę™zł‚a solarnego na kotł‚owni
 • 30.06.2011 r. – docieplono stropy piwnic: E.Pl. 4,6; wymieniono pokrycie dachowe A.Kr. 34B,wymieniono stolarkę™ okienną piwnic i klatek sch.: E.Pl. 2,24.; docieplono stropodach na bud.E.Pl.23 .
 • 31.07.2011 r. – zakoł„czono docieplanie ścian zewnę™trznych: E.Pl.2,6,23,24,A.Kr. 34B; wymieniono pokrycie dachowe: E.Pl.6,23,24; zmodernizowano kl. sch.:E.Pl.6,A.Kr.34B; docieplono stropu pod n/ogrzew. dachem: E.Pl.6,24
 • 31.08.2011 r. – zakoł„czono docieplanie ścian zewnę™trznych:E.Pl.4;zmodernizowano kl. sch.:E.Pl.23,24; docieplono stropu pod n/ogrzew. dachem:E.Pl.2,4
 • 30.09.2011 r. – zakoł„czono pł‚ukanie i wymianę™ c.o.:E.Pl.2,4,6,23,24,A.Kr.34B;
 • 31.10.2011 r. – zakoł„czono montaż i uruchomiono instalację™ solarną na bud. E.Pl.2,4,6,24;zakoł„czenie i rozruch instalacji technologicznej wę™zł‚a solarnego na kotł‚owni.
 • 18.11.2011 r. – zakoł„czenie oficjalne robót budowlanych i odebranie koł„cowe prac przewidzianych do wykonania w roku 2011.
 • 20.12.2011 r. – ogł‚oszenie przetargów nieograniczonych na nadzór inwestorski oraz roboty budowlane – termomodernizację™: – docieplenie ścian zewn., stropów piwnic i dachów, wymianę™ okien, regulację™ C.O. na bud. Malarska 2,6, Popieł‚uszki 3, Armii Krajowej 17,19,21, Paderewskiego 16,16A,18,20.
 • 09.01.2012 r. – otwarcie ofert przetargowych na roboty budowlane – wpł‚yn꙳‚y 4 oferty.
 • 12.01.2012 r. – zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego.
 • 13.01.2012 r. – otwarcie ofert na nadzór inwestorski – wpł‚yn꙳‚o 10 ofert.
 • 18.01.2012 r. – zawarcie umowy na nadzór inwestorski.
 • 18.01.2012 r. – zawarcie umowy na nadzór inwestorski.
 • 30.03.2012 r. – wykonano: wymianę™ stolarki okiennej- Malarska 2,6 , docieplenie stropu piwnic- Malarska 2,6, Paderewskiego 16,16A,18,20, Popieł‚uszki 3 , zmodernizowano klatki schodowe- Malarska 2,6, A.Krajowej 17, Paderewskiego 16,16A,18,20, Popieł‚uszki 3.
 • 30.04.2012 r. – wykonano: wymianę™ stolarki okiennej- , docieplenie stropu piwnic- A. Krajowej 19, zmodernizowano klatki schodowe – A. Krajowej 19.
 • 31.05.2012 r. – wykonano: wymianę™ stolarki okiennej- A. Krajowej 19, Paderewskiego 20, Popieł‚uszki 3, docieplenie stropu piwnic – A.Krajowej 21, docieplenie stropodachu- Paderewskiego 18,20, Popieł‚uszki 3, zmodernizowano klatki schodowe – A. Krajowej 21, docieplenie ścian- Malarska 2, A. Krajowej 17.
 • 30.06.2012 r. – wykonano: wymianę™ stolarki okiennej- A.Krajowej 21,Paderewskiego 16A,18 docieplenie stropu piwnic-, docieplenie stropodachu – Malarska 2,6, A.Krajowej 17,19,21, Paderewskiego 16,16A zmodernizowano klatki schodowe -, docieplenie ścian- Malarska 6, Paderewskiego 20, pł‚ukanie i regulacja c.o. – Paderewskiego 16,16A,18,20.
 • 31.07.2012 r. – wykonano: pł‚ukanie i regulacja c.o. -Malarska 2,6, A.Krajowej 17,19,21.
 • 31.08.2012 r. – wykonano: wymianę™ stolarki okiennej- Paderewskiego 16 , docieplenie ścian-A.Krajowej 19.