Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gołdapi

ul. Matejki 4, 19-500 Gołdap
tel./fax: 87-615-12-47

Oferta pracy

Opublikowane przez dnia lis 5, 2021

Oferta pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi, ul. Matejki 4

zatrudni pracownika na stanowisko: 

 • Elektryk z uprawnieniami (wkładka E)

Zapewniamy umowę o pracę na czas nieokreślony.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz poniższe oświadczenie na adres e-mail: sekretariat@smgoldap.pl lub pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce na listy  znajdującej się przy wejściu do budynku spółdzielni.

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez  Spółdzielnię Mieszkaniową w Gołdapi, adres: 19-500 Gołdap, ul. Matejki 4 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi, adres: 19-500 Gołdap, ul. Matejki 4 jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi.
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: 19-500 Gołdap, ul. Matejki 4,  nr tel. 87 615 12 47, e-mail: sekretariat@smgoldap.pl.
 3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Gołdapi, adres: 19-500 Gołdap, ul. Matejki 4, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 30.06.2019 r.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Gołdapi, adres: 19-500 Gołdap, ul. Matejki 4. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi, adres: 19-500 Gołdap, ul. Matejki 4.

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy