Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gołdapi

ul. Matejki 4, 19-500 Gołdap
tel./fax: 87-615-12-47

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej

Opublikowane przez dnia paź 29, 2018

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej
Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W maju 1965 r.10 osób zdecydowało się założyć spółdzielnię. Celem założonej spółdzielni było budowanie lokali mieszkalnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich członków. Statut spółdzielni został utworzony w 1966 r., jednak zarejestrowany został w sądzie dopiero w 1968 r. Spółdzielnia została utworzona na czas nieoznaczony. Pierwszy Zarząd Spółdzielni:
 1. Prezes Zarządu – Antoni Jakubanis
 2. Wiceprzewodniczący – Tadeusz Podziewski
 3. Członek Zarządu – Franciszek Wojtyna
Pierwsza Rada Nadzorcza:
 1. Władysław Zajkowski
 2. Halina Mrozowska
 3. Lech Iwanowski
 4. Andrzej Roszkowski
 5. Halina Herbst
 6. Aleksandra Deresińska
 7. Lucyna Wydra
 8. Henryk Rant
 9. Weronika Mikulska
 10. Stanisław Zielkowski
 11. Władysław Zawadzki
W dniu 28 listopada 1968 r. Spółdzielnia została wpisana do rejestru sądowego i od tej daty liczone jest oficjalne rozpoczęcie jej działalności. W marcu 1969 r. wybudowano pierwszy spółdzielczy budynek (5 kondygnacji), w którym w mieściło się pierwsze biuro spółdzielni, a w grudniu 1969 r. oddano do zasiedlenia kolejny budynek mieszkalny. Na koniec 1969 r. spółdzielnia zrzeszała 84 członków. W 1972 r. oddano do użytku 2 kolejne budynku i spółdzielnia liczyła już 316 członków. Od 1973 do 1977 r. przybyło 5 nowych budynków. W latach 1979-1989, w związku z intensywnym rozwojem budownictwa spółdzielczego, wybudowano 27 wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i 16 domów jednorodzinnych. Kolejne 4 budynki wielokondygnacyjne oddano do zasiedlenia w latach 1991-1992. Ostatni budynek wybudowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Gołdapi powstał w 1999 r. Przez 50 lat spółdzielnią zarządzało 9 prezesów. W chwili obecnej Spółdzielnię reprezentuje Zarząd, w skład którego wchodzą:
 1. Prezes Zarządu                       – Józef Wawrzyn
 2. Społeczny Członek Zarządu – Leonarda Żedzik
 3. Społeczny Członek Zarządu – Kornela Chudzik
Aktualny skład Rady Nadzorczej:
 1. Luty Stanisław              – Przewodniczący Rady Nadzorcze
 2. Równa Mirosława        – Z-ca Przewodniczącego
 3. Łapińska Grażyna       – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Osiński Henryk            – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 5. Szostak Janina             – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 6. Ołowniuk Krystyna     – Członek Komisji Rewizyjnej
 7. Duchnowski Andrzej  – Przewodniczący Kom. Technicznej
 8. Janczuk Janina            – Sekretarz Komisji Technicznej
 9. Kohut Bogdan              – Członek Komisji Technicznej
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi należy obecnie do bardzo dobrze rozwi­jających się podmiotów gospodarczych w regionie. Związane to jest także z faktem, że prowadzone są w niej liczne prace mo­dernizacyjne. Szczególnie począwszy od 2006 roku doszło do zrealizowania wie­lu prac o charakterze modernizacyjnym. Został zakończony m.in. proces wymiany pokryć dachowych papą termozgrzewal­ną. Zakończono ponadto konserwację dachów z blachy ocynkowanej poprzez malowanie oraz wymianę obróbek bla­charskich. W 2006 rozpoczęto także proces modernizacji polegający na skomasowaniu produkcji ciepła na istniejące potrzeby własne. Istniejące kotłownie znajdujące się przy ulicy Górnej oraz Żeromskiego znajdowały się bowiem w bardzo złym stanie technicznym i wymagały w związku z tym odpowiedniej przebudowy oraz remontu. W wyniku starań władz Spół­dzielni w ramach modernizacji systemu grzewczego,który polegał na odpowied­nim dociepleniu oraz przebudowie kot­łowni udało się zdobyć niezbędne fundu­sze w postaci dotacji, bez których to nie doszłoby do realizacji wielu inwestycji. W wyniku stosunkowo małych kosztów własnych w stosunku do całościowej in­westycji udało się zrealizować wcześniej założony plan modernizacji oraz uzyskać dobre efekty ekonomiczno-ekologiczne. Zadania,które zostały zrealizowane w okresie 2006-2009, łącznie z nadzorem oraz pracami projektowymi, wyniosły ogółem 16,5 mlnzł. W roku 2008 np. wy­datkowano 2665 707 zł na ocieplanie ścian zewnętrznych budynków, docieplanie stropodachów, montaż automatyki nadrzędnej, budowę sieci ciepłowniczej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup pojemników do segregacji śmieci w ilości 15 kompletów. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi w grudniu 2010 roku zawarła Umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu pt. „Poprawa warunków technicznych budynków z wielkiej płyty Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi”, w ramach Osi priorytetowej 4. – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działania  4.1 Humanizacja blokowisk, poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty. Projekt obejmował kompleksową termomodernizację 16 budynków wykonanych z wielkiej płyty (typu OWT). Całkowity koszt projektu wyniósł: 7 673 095,45 zł, w tym dofinansowanie: 3 559 873,13 zł. W 2011 roku termomodernizacji poddano 6 budynków wraz z wymianą pokrycia dachowego, utylizacją azbestowego pokrycia dachowego i montażem instalacji solarnej. W roku 2012 zmodernizowano pozostałe 10 budynków. Poprawa stanu technicznego uwzględniała: – docieplenie i zmianę elewacji, – docieplenie stropodachów i stropów piwnic, – wymianie pokrycia dachowego wykonanego z azbestu – wymianie stolarki okienno – drzwiowej, – płukaniu i regulacji instalacji centralnego ogrzewania, – instalację solarną o powierzchni ok. 940 m2. Drugim projektem zrealizowanym w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013 była: „Modernizacja istniejących pomieszczeń usługowych na kafejkę internetową i siłownię z fitness”, w ramach Osi priorytetowej 4. – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działania  4.1 Humanizacja blokowisk, poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu prac budowlanych i modernizacyjnych oraz wyposażeniu w niezbędny sprzęt pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 16a w Gołdapi w celu utworzenia kafejki internetowej oraz siłowni z fitness. Całkowita wartość projektu: 345 021,39 zł, w tym dofinansowanie: 146 329,52 zł. Kolejnym projektem zrealizowanym w ramach powyższego programu operacyjnego była: „Wdrożenie nowoczesnych narzędzi i systemów informatycznych w SM Gołdap w celu podniesienia sprawności organizacji wewnętrznej i poprawy obsługi klientów”, w ramach Osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP. Całkowita wartość projektu: 231 650,82 zł, w tym wartość dofinansowania: 103 767,94 zł. Projekt obejmował:

– dostawę sprzętu komputerowego dopasowanego; 10 komputerów stacjonarnych z drukarkami oraz serwerem z archiwizacją danych, – instalację sieci komputerowej, – dostawę autorskiego oprogramowania użytkowego – zintegrowanego systemu informatycznego, – wdrożenie systemu.

W roku 2012 ze środków własnych przeprowadzona została kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Paderewskiego 17. Od 2013 roku działania Spółdzielni skupiły się na remontach klatek schodowych, a także zagospodarowaniu terenu wokół budynków, w tym budowie 8 nowych parkingów. Ostatnim projektem zrealizowanym z dofinansowaniem zewnętrznym było „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi”.  Projekt był realizowany w 2017 r. i obejmował kompleksową termomodernizację 4 budynków, włącznie z budową węzła cieplnego, remontem klatek schodowych i wymianą oświetlenia na ledowe, również w piwnicach.Całkowita wartość projektu wyniosła 2 296 113,16 zł, w tym wysokość dofinansowania: 793 605,70 zł. Jednym z kolejnych przedsięwzięć ostatnich lat było uruchomienie kompatybilnego systemu rozliczenia wody wraz ze zdalnym odczytem wodomierzy i ich wymianą. Przez ostanie lata modernizacja zasobów nie polegała wyłącznie na termomodernizacji budynków i remoncie klatek schodowych. Wybudowano nowe parkingi, place zabaw oraz wyremontowane zostały ciągi piesze osiedli, uwzględniając aktualne wymogi dotyczące bezpieczeństwa (drogi ppoż.), a także zagospodarowano tereny wokół budynków. Aktualne zdjęcia zasobów spółdzielni.